Edge One Solutions

Polityka Prywatności

 

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Prywatności” (dalej jako Polityka) stanowi opis polityki prywatności EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 (dalej jako: Spółka). Polityka określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od kandydatów, klientów i Użytkownikóworaz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu Spółki.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryn internetowych oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych Spółki.

DEFINICJE

 1. Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu
 2. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 3. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu
 4. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 5. Specjalista – kandydat do pracy w Spółce
 6. Użytkownik – kandydat do pracy, osoba zadająca pytanie, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzająca strony należące do Spółki
 7. Usługi – należy rozumieć usługi, realizowane przez Spółkę drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj: wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka tj. EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Justyna Pawliczak, e-mail: iodo@edge1s.com

DANE OSOBOWE

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.edge1s.com i innych należących do Spółki, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne zgody osoby której Dane dotyczą, do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Spółkę w sposób opisany w niniejszej Polityce.
W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika) poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownymi zgodami osoby, której dane przekazał do Spółki.
W przypadku pozyskania danych osobowych przez Spółkę od osoby trzeciej, Spółka dokona obowiązku informacyjnego względem osoby której dane dotyczą w zakresie kategorii danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych osobowych, najpóźniej w ciągu miesiąca po pozyskaniu danych lub jeżeli dane mają być wykorzystywane w celach kontaktowych – najpóźniej w czasie pierwszego kontaktu lub jeżeli pozyskane dane mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • prowadzenia procesów rekrutacyjnych w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu umożliwiającego wybór Pani/Pana kandydatury na określone stanowisko pracy
 • przesyłania Pani/Panu, na wskazane kanały kontaktu (telefon, e-mail) odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy
 • przesyłania Pani/Panu, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych tj. nadchodzące wydarzenia w Spółce lub newslettery
 • zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami— ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi może być Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany) — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego
 • badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług być może Panią/Pana interesujących

Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Pani/Pana zgody.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Specjalisty/Użytkownika. Spółka rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.
Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

PRZECHOWYWANIE DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

Spółka może przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata od momentu wyrażenia zgody lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać spółkom powiązanym kapitałowo i osobowo ze Spółką tj. Edge One Innovations Sp. z o.o., Edulab Sp. z o.o., Nine Cavaliers Sp. z o.o.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. w procesie rekrutacji.
Spółka w przypadku profilowania zautomatyzowanego posiada prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

OCHRONA DANYCH

Spółka wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia rozliczności, dostępności, ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. Dostępy do Danych Osobowych Specjalistów/Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

LOGI SYSTEMOWE

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony Spółki jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

PLIKI COOKIE

Witryny internetowe Spółki stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Spółką dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Pliki cookies są stosowane w celach:

 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu
 • utrzymywania sesji użytkowników
 • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu
 • dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych

Rodzaje wykorzystywanych przez Spółkę pliki cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Spółka będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH

Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej Spółki przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

PYTANIA I SKARGI DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Spółka przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: iodo@edge1s.com.